Àrees de pràctica

Oferim una gamma complerta de serveis que van desde l´assessorament fiscal i empresarial, passant per la gestió patrimonial i la comptabilitat fins l´auditoria comptable.

Entre els nostres clients es troben particulars, així m també autònoms, societats limitades i societats anònimes de diversos sectors.

Conegui una mica més de les nostres àrees de pràctica en les seccions següents.

 

FISCAL

 

Assessorament, Planificació i Seguiment fiscal.

Assessorament i formalització de les declaracions fiscals relatives a tots els tributs.

Inspeccions tributàries, reclamacions i recursos per via administrativa i contenciosa-administrativa.

Assessorament de l´empresa familiar.

Planificació fiscal patrimonial i successòria.

Assessorament i planificació fiscal en operacions de transmissió, adquisició, fusió, etc, ..

COMPTABLE

 

Assessorament, comptabilitat d´empreses, autònoms, professionals, cooperatives, associacions i fundacions.

Anàlisi d´estats financers i interpretació de balanços.

Confecció d´informes d´estats financers, ratis, pressupostos, etc, ...

Preparació detallada dels Comptes Anuals.

Elaboració i legalització dels llibres oficials al Registre Mercantil.

Revisió limitada d´auditoria. Due-Diligence.

 

 

LABORAL

 

Assessorament integral en matèria laboral i de Seguretat Social.

Declaracions, resums, certificats de retencions i retribucions, accidents de treball.

Confecció de nòmines, altes, baixes, TC1, TC2, liquidacions d´assegurances socials.

Tramitacions i representació davant de la Inspecció de Treball, CMAC, INEM, INSS.

Assessorament, planificació i execució d´expedients de regulació d´ocupació.

Assessorament en prevenció de riscos laborals.

MERCANTIL

 

Assessorament en totes les matèries pròpies del Dret Mercantil.

Contitucions de societats, redaccions d´estatuts, càrrecs, poders, ...

Operacions de reestructuració empresarial, fusions, escissions i dissolucions.

Dret concursal: preparació i presentació d´expedients concursals.

Redacció de tot tipus de contractes mercantils ( Compravenda, arrendament, prèstecs, avals, ...)

Dret Civil, Dret Contenciós-administratiu.