Els oferirm les nostres quotes mensuals a :

 

- EMPRESES:

  A partir de 150€ mensuals.

      

Apunts comptables Quota mensual
   
fins 150 150 €
fins 200 175 €
fins 250 200 €
fins 300 250 €

  

 

- AUTÒNOMS:

  A partir de 50€ mensuals ( iva inclòs)

     

Les quotes mensuals inclouen, entre d´altres:

 

   - Planificació i assessorament fiscal i comptable.

   - Confecció i presentació de les declaracions periòdiques de TOTS els impostos i      tributs de la societat o persona fiscal.

   - Preparació i presentació de la declaració de l´Impost de Societats.

   - Preparació i presentació dels Comptes Anuals. (*taxa Registre a part)

   - Tancament comptable de cada exercici.

   - Preparació de les Actes i Certificats de les Juntes Generals Ordinàries

     d´Accionistes.

 

 L´assessorament  laboral va a part, no obstant oferim preus molt ajustats i adaptats a les necessitats de cada empresa.

 

Com cada empresa té les seves característiques i necessitats especials, et recomanem que contactis amb nosaltres perquè et fem la proposta que més

s´adapti a les seves necessitats.